31  Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha. 21  Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Acts 20. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Paul en Macédoine et en Grèce. 19  Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, at ng mga luha, at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Judio; 20  Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anomang bagay na pakikinabangan, at hayag na itinuro sa inyo, at sa mga bahay-bahay. Neither religion claims that there were no Christians whatsoever from the second century to the nineteenth century. Actes 20 Louis Segond (LSG). De là, il passa en Grèce 3 où il demeura trois mois. Acts 20 - NIV: When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. 15At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. And on that day a great persecution [] began against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except for the apostles. Version Information. 20:1 - 6 Tumults or opposition may constrain a Christian to remove from his station or alter his purpose... 20:7 - 12 Though the disciples read, and meditated, and prayed, and sung apart, and thereby kept up commu... 20:13 - 16 Paul hastened to Jerusalem, but tried to do good by the way, when going from place to place, as... 20:17 - 27 Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa … with enhancements from the 15  At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. Hide Footnotes. 21,000 in Canada. Paul à Troas. 23Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin. 20. 8   At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. Print. SEKSYON 20. Found 386 sentences matching phrase "Acts of the Apostles".Found in 16 ms. 1 Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Nang sa gayon ay matapos ko ang aking takbuhin na may kagalakan at ang paglilingkod na tinanggap ko sa Panginoong Jesus upang magpatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. 24,000 in Guam, The Lamsa version of The Acts 20:28 indicating church of Christ is being boasted by INC cult followers to defend their faith. 14At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilulan namin, at nagsiparoon kami sa Mitilene. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano … Puis il prit congé d’eux et partit pour la Macédoine. “Martyr Stephen” (see notes on 6:5; 7:54-60). 1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia. 16  Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. 16Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. Acts 2 The Coming of the Holy Spirit. Licensed to Jesus Fellowship. —Acts 20:28. jw2019 tl Ipinagkaloob ito ayon sa isang lalong tuwirang paraan kaysa may pasubaling awtoridad na ipinagkaloob , halimbawa, sa mga opisyales ng pamahalaan. 377,000 in USA, © 2002-2020. By seeing other Bible translations, it is quite obvious to see that it is only Lamsa version that uses church of Christ instead of Church of God. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. -- This Bible is now Public Domain. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Probably, some of them were involved in the stoning. 29  Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan; 30  At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Night. Acts 22:20 "And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him." 8At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. Bookmarks. 35Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 38Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. 5:9) kaya iglesia ni Cristo (Roma 16:16) ang pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ng kanyang sariling dugo. 10  At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, Huwag kayong magkagulo; sapagka't nasa kaniya ang kaniyang buhay. Paul travels towards Jerusalem. (Script Ver 2.0.2) 7   At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami'y nangagkakapisan upang pagputolputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, na nagaakalang umalis sa kinabukasan; at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hatinggabi. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines.

acts 20 tagalog

B Vent Cap, Solomons Island Tide Chart, Lenovo Thinkcentre M93p, Cracker Barrel Cheese Sticks Nutrition, Celina Meaning In Tamil,